Wettelijke bepalingen

1. Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website https://tourisme-chatellerault.fr de identiteit van de verschillende belanghebbenden vermeld in het kader van de verwezenlijking en de follow-up van:

 • Eigenaar: OFFICE DE TOURISME DE GRAND CHÂTELLERAULT – Place Sainte Catherine – 86106 CHÂTELLERAULT  accueil@ot-chatellerault.fr   05 49 21 05 47

 • Ontwerper:  RACCOURCI Agency

 • Publicatieverantwoordelijke: De directrice van het Office de Tourisme de Grand Châtellerault

 • SIRET-nummer: 79074232400011

 • Inschrijvingsnummer in het handelsregister: 790742324 handelsregister van Poitiers

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en aangeboden diensten

Het gebruik van de website https://tourisme-chatellerault.fr impliceert volledige acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder beschreven staan. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de website https://tourisme-chatellerault.fr worden verzocht de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://tourisme-chatellerault.fr. Er zal altijd geprobeerd worden de onderhoudsdata en -tijden vooraf aan te kondigen aan de gebruikers.

De website https://tourisme-chatellerault.fr wordt regelmatig door het bedrijf bijgewerkt. De wettelijke bepalingen kunnen ook op elk moment gewijzigd worden: de gebruiker wordt verzocht de bepalingen zo vaak mogelijk te raadplegen aangezien ze bepaalde verplichtingen met zich meebrengen.

 

3. Beschrijving van de verleende diensten

De webtsite https://tourisme-chatellerault.fr heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

De organisatoren van het evenement proberen om op de website http:s//tourisme-chatellerault.fr zo nauwkeurig mogelijk informatie te publiceren. Echter, de website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update, door toedoen van de website of door derden die de informatie hebben verstrekt.

Alle informatie op de website https://tourisme-chatellerault.fr is slechts ter informatie en onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de website https://tourisme-chatellerault.fr niet exhaustief. Deze informatie wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen die sinds de online publicatie kunnen zijn aangebracht.

 

4. Intellectueel eigendom en namaak

Alle elementen op deze website (inclusief handelsmerken, domeinnamen, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's, downloadbare documenten) zijn het exclusieve eigendom van het Office de Tourisme de Grand Châtellerault, met uitzondering van de elementen die leden of partners publiceren en als zodanig worden geïdentificeerd.
Daarom valt de inhoud van deze website onder de wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Bijgevolg is elke reproductie of weergave, gedeeltelijk of volledig, op elk medium verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het Office de Tourisme de Grand Châtellerault.

 

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Het Office de Tourisme de Châtellerault kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan materiaal van de gebruiker tijdens toegang tot de website https://tourisme-chatellerault.fr, en die het gevolg is van het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de vereisten vermeld in punt 4 of dat een virus bevat of incompatibel is.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade (waaronder bijvoorbeeld verlies van een markt of een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://tourisme-chatellerault.fr.

Er is een interactieve rubriek (mogelijkheid tot het stellen van vragen op de contactpagina) beschikbaar voor de de gebruikers. De organisator behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze rubriek gepubliceerd wordt en die niet overeenkomt met de van toepassing zijnde Franse wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In dat geval behoudt de organisator zich ook het recht voor een burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheidvordering in te stellen tegen de gebruiker, met name als deze een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht publiceert, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, ...).

 

6. Beleid gegevensbescherming

Het Office de Tourisme de Grand Châtellerault, verantwoordelijk voor de verwerking, ziet erop toe dat de verzameling en verwerking van uw gegevens via de website https://tourisme-chatellerault.fr, overeenstemmen met de wet op gegevensbescherming (AVG).

 

Doel
De persoonsgegevens die door middel van formulieren worden verzameld, worden alleen gebruikt om informatie te verstrekken naar aanleiding van verzoeken, uitgevoerde opdrachten en geleverde diensten in het kader van de telediensten verstrekt door het Office de Tourisme de Grand Châtellerault.
Elk formulier of elke teledienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisering van gegevens).

 

Verplicht of optioneel verzamelen van gegevens

Elk formulier of teledienst vermeldt met name:

 • Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw aanvraag

 • de ontvangers naast het Office de Tourisme de Grand Châtellerault

Rechtsgronden

De rechtsgronden voor gegevensverwerking uitgevoerd door het Office de Tourisme de Grand Châtellerault zijn de artikelen 6.1.a en 6.1.e van de Franse AVG-wetgeving (toestemming en als de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen).

Formulieren

Het Office de Tourisme de Grand Châtellerault behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verzamelen op deze website via formulieren bestemd voor het aanvragen van informatie.
Elk formulier of teledienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisering van gegevens) en vermeldt met name:

 •  Wat de doelstellingen zijn van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden);
 • Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw aanvraag;

 • Wie er kennis van zal kunnen nemen (alleen de openbare instelling, behalve bij een formulier waarbij een overdracht naar een derde partij noodzakelijk is voor het beheer van uw verzoek);

 •  Uw rechten inzake gegevensbescherming en uitoefening ervan.
   

Bewaartermijnen

Het Office de Tourisme de Grand Châtellerault bewaart de gegevens vertrouwelijk en de tijd die nodig is voor de verwerking van de ingevoerde gegevens of de aanvraag, met inachtneming van de van kracht zijnde wettelijke termijnen.

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Het Office de Tourisme de Grand Châtellerault ziet erop toe de privacy te respecteren van de personen die deze website bezoeken evenals de vertrouwelijkheid van de ontvangen persoonsgegevens.

Veiligheid

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten aangeboden op https://tourisme-chatellerault.fr, worden volgens beveiligde protocollen verwerkt.

Uw rechten uitoefenen

Voor informatie of uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming betreffende de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd door het Office de Tourisme de Grand Châtellerault, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 •  Per e-mail aan accueil@ot-chatellerault.fr

  Of per post (met een kopie van uw identiteitsbewijs in het geval de uitoefening van uw rechten) op het volgende adres: OFFICE DE TOURISME DE GRAND CHÂTELLERAULT – Place Sainte Catherine – 86106 CHÂTELLERAULT

Uw rechten inzake gegevensbescherming en uitoefening ervan bij de CNIL.

 

7. Hyperlinks en statistieken

De website https://tourisme-chatellerault.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de organisator. Echter, het Office de Tourisme de Grand Châtellerault is niet in staat de inhoud van deze bezochte sites te controleren, en is daar ook niet voor verantwoordelijk.

Aangezien de website aangepast wordt aan de verzoeken van de bezoekers, wordt het aantal bezoeken, bezochte pagina’s en de activiteit van de bezoekers op de website en hun terugkerende bezoeken op de website gemeten.

De statistieken betreffende het aantal bezoeken op de website zijn in het algemeen exclusief gebaseerd op de analyses van de verbindingslogs op de servers. Echter, sommige pagina's kunnen cookies bevatten. In overeenstemming met artikel 8.1 van de algemene voorwaarden van de Google Analytics-service, vestigen wij de aandacht van onze bezoekers op de voorwaarden voor het gebruik van deze service.

Indien gewenst, kan de gebruiker deze cookies weigeren of verwijderen zonder dat dit de toegankelijkheid tot de website vermoeilijkt. Raadpleeg uw browser om te weten te komen hoe u de cookies kunt weigeren of gewaarschuwd kunt worden voordat ze accepteert.

 

8.Toepasselijk recht - Toewijzing van bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot gebruik van de website https://tourisme-chatellerault.fr is onderworpen aan de Franse wet. Alle geschillen vallen exclusief onder de rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken van Parijs.

 

9. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica en gegevensbescherming.

Wet nr. 2004-575 du 21 juin 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

10. Credits vertalingen

VeryEnglish: Engels

Abaque Traductions : Duits en Nederlands

11. Financieringen